۶ گام برای انتخاب یک اسم عالی برای استارت‌ آپ

۶ گام برای انتخاب یک اسم عالی برای استارت‌ آپ

چیزی که شما آن را مخاطره یا یک ماجراجویی به حساب می آورید شاید یکی از مهم ترین تصمیماتی باشد که توسط شما در اولین روزهای حیات یک شرکت گرفته می شود. در حقیقت نام یک شرکت به شما دیکته